Tags

Related Posts

Share This

Rendelet a kulturális ágazat 20% béremeléséről

2021. december 6-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami a kulturális ágazat 20%-os béremelésére vonatkozik. 
A KKDSZ valemennyi tagja közvetlenül is értesítést kapott a rendeletről.

2021. december 7-én lépett érvénybe a december 6-án megjelent a Magyar Közlöny a 20%-os béremelésről,

részlet:

„(1) A  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben meghatározott közfeladatot (a továbbiakban: kulturális közfeladat) ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, – a  2.  §-ban foglaltak kivételével – 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek. (2) Az (1) bekezdés szerinti béremelés
a) az alapbér, valamint a  bérpótlék és egyéb bérelemek együttes bruttó összegének, továbbá az  illetmény – ideértve a  fizetési osztály és a  fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a  munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az  illetménykiegészítést, az  illetménypótlékot és a  rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és
b) a 2022. január 1-jétől hatályos, a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított összeg alapulvételével történik.”

A teljes közlöny itt olvasható, illetve letölthető.

A kormány az  érintett intézmények és szervezetek részére 2022. március 1-jéig juttatja el az érintettekre vonatkozó, e rendelet szerinti béremelés megvalósításához szükséges forrást.

Fontos, hogy a béremelés megvalósulásához szükséges egy előzetes adatszolgáltatás a munkáltató részéről. 
A titkárainktól (külön levélben is) fogjuk kérni, hogy kisérjék időben figyelemmel, illetve ahol bármiért nincs jelenleg alapszervezeti titkár, ott a munkavállalók kérdezzenek rá a munkáltatónál az adatszolgáltatás megvalósulására az alábbi bekezdés alapján:

„Az  e  rendelet hatálya alá tartozó, igazoltan kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatója 2021. december 15-ig köteles az  emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján az  e  célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az  e  rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottjai számát, munkaköreik felsorolását, valamint a részükre havonta kifizetett bértömeg összegét.”