Tags

Related Posts

Share This

KÉPZÉSEK A KKDSZ-ben

MÉG MINDEN TANFOLYAMUNKRA VÁRJUK A JELENTKEZÉST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vezetőképző tanfolyamok és Kulturális Menedzser tanfolyam:

Az eredetileg augusztus 31-én induló közgyűjteményi vezetőképző egy héttel később, szeptember 7-én indul!

– Közgyűjteményi vezetőképző

Várjuk a jelentkezéseket a 2015. augusztus 31-től induló közgyűjteményi vezetőképzőre!

A KKDSZ Alapítvány vezetői továbbképzése: 15 alkalom x 8 óra 2015. augusztus 31. (hétfő) és december 14. (hétfő) között, heti egy alkalommal.

A képzésen résztvevők száma: 10 fő, maximum 15 fő

A képzés költségei: 170.000 forint/fő, KKDSZ tagoknak: 150.000 forint/fő

FelhivasVezetokepzo_2015_II_felevszept7

Jelentkezési lap a 2015. augusztus 31-től induló tanfolyamra

Iroda

Telefon: (06 1) 483 04 15,       06 30 255 48 64
e-mail: kkdsz@kkdsz.hu

Dobrovits Orsolya, képzésfelelős

Telefon: (06 1) 483 04 15,      06 30 305 79 91
e-mail: dobrovits.orsolya@kkdsz.hu

 

– Közművelődési vezetőképző

Megfelelőszámú jelentkező esetén közművelődési vezetőképző is indul 2015. szeptembertől intézményvezetők és jövőbeli intézményvezetők részére.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) akkreditált, 90 órás, közművelődési, vezetői továbbképzést indít Államháztartási, gazdasági, vezetési ismeretek címmel 2015. szeptemberétől!

A tanfolyam részvételi díja várhatóan 95 000 forint.

A képzés helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia utca 11. 

Közművelődési vezetőképző jelentkezési lap letölthető itt.

Iroda

Telefon: (06 1) 483 04 15,       06 30 255 48 64
e-mail: kkdsz@kkdsz.hu

Dobrovits Orsolya, képzésfelelős

Telefon: (06 1) 483 04 15,      06 30 305 79 91
e-mail: dobrovits.orsolya@kkdsz.hu

 

– Közművelődés Szakember I.

 2015 -ben is indul a Kulturális Menedzserképző tanfolyam a KKDSZ-ben.

 A tanfolyam főbb tanegységei:

A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere
Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan
Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
Az egész életen át tartó tanulás
Kulturális turizmus és fesztiválszervezés
Kulturális menedzsment

A KKDSZ Akadémia címe és egyben az oktatás helyszíne:
1054 Budapest, Akadémia u. 11., felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000923/2014/A001
A  Kulturális menedzser szakképesítés – elágazás OKJ azonosítószáma: 62 345 01

A tanfolyam teljes díja: 140 000 forint, plusz kb. 25 000 forint vizsgadíj.

A jelentkezési lap letölthető itt: Jelentkezesi_lap_2015_16_KKDSZ_Akademia_Kult_Menedzser

A képzéssel kapcsolatban további felvilágosítás kapható Dobrovits Orsolyától az alábbi elérhetőségeken:

Iroda

Telefon: (06 1) 483 04 15,       06 30 255 48 64
e-mail: kkdsz@kkdsz.hu

Dobrovits Orsolya, képzésfelelős

Telefon: (06 1) 483 04 15,      06 30 305 79 91
e-mail: dobrovits.orsolya@kkdsz.hu


Tóth Lajos
igazgató elérhetősége:
06-1/307-6191, 307-7285,    30/95-10-379

 www.kkdsz.hu

Részletek:

A Közművelődési szakember I. OKJ-s szakképesítés azonosító száma: 62 345 01

A jogszabályi rendelkezések szerint
az alábbi modulokat kell feldolgoznunk a képzés ideje alatt, és a teljes óraszám 296 óra:

modul azonosítója

Tananyagegység megnevezése

10650-12 A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere
10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
10652-12 Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan
10653-12 Az egész életen át tartó tanulás
10654-12 Kulturális menedzsment
10655-12 Kulturális turizmus és fesztiválszervezés

Oktatóink:

Dr. Arapovics Mária

Brüll Edit

Hollós János

Gyurcsák Ferencné

Péterfi Ferenc

Földiák András

Dr. Falusi Andrea

Németh Ildikó

Polyák Edit

Máté Péter

A modulok tartalmáról az alábbiakban talál információkat:

  10650-12 A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő értse, mi a kultúra szerepe az életminőség javításában, mik a kulturális szféra mobilitási, esélyteremtési lehetőségei. Megismerje a közművelődési intézményrendszer felépítését és működését, a különböző művelődési formákat, együttműködési lehetőségek szükségességét más intézményekkel. Tudja, ki az intézmény célközönsége, a programkínálatot az életkori igények és sajátosságok szerint alakítsa. Ismerje a nemzeti és etnikai közösségek kultúráját, és a határon túli magyar kultúra helyzetét, eredményeit.  Sikeresen teremtse meg a tevékenységek nyilvánosságát. Ismerje és alkalmazza a tervezés szintjeit (éves terv, koncepció, stratégia) és az értékelések alapvető és kötelező módjait (mutatók, beszámolók, jelentések). Ismerje a költségvetési intézmények gazdálkodásának alapelveit, alapfogalmait.
  számon-kérés A záró feladat (szóbeli): Mutassa be, ismertesse települése közművelődési, kulturális koncepcióját, stratégiáját és véleményezze
  10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen az intézményének működési területén, településén az önkormányzati közművelődési koncepciójának megvalósítására. Ismerje és tudja alkalmazni a kulturális jog alapfogalmait, ismerje a törvények, jogszabályok naprakész megtalálási helyét, tudja alkalmazni a napi vezetői gyakorlatban a kulturális igazgatással, jogállással, gazdálkodással összefüggő jogszabályok előírásait. Képes legyen az intézmény gazdálkodásában döntéseket hozni, értse a gazdálkodási adatokat, ismerjen különböző forrásteremtési technikákat. Ismerje a marketing alapfogalmait, hatékonyan használjon különböző marketing és kommunikációs eszközöket a tevékenység propagálásához hagyományos és modern informatikai lehetőségekkel.
  számon-kérés A záró feladat(szóbeli): Különböző valóságos intézményi dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, pénzügyi szabályzatok, költségvetés, marketing terv stb.) közül szóban elemezzen és értékeljen egyet
  10652-12 Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen részt venni a település közművelődési életének kialakításában, kulturális stratégiájának és kulturális vidékfejlesztési terv elkészítésében. Képes legyen a kultúra rendszerében és a helyi kultúra meghatározottságában, értékvilágában eligazodni, ennek birtokában a helyi társadalom fejlődését szolgálni. Képes legyen kistérségi együttműködést szervezni, kulturális hálózatot építeni a fenntarthatóság és környezetvédelem szempontjait érvényesítve. Ismerje és alkalmazza a helyi hagyományok, ünnepek, hungarikumok ápolásának, terjesztésének módjait. Vegyen részt a települési értéktár létrehozásában és működtetésében.
  számon-kérés A záró feladat (gyakorlati): Gyűjtse össze, prezentációval mutassa be és értékelje a településén élő polgárok és egy kulturális intézmény kapcsolatát a helyi közösségi művelődés és értékmegőrzés szempontjából, tegyen javaslatot a továbbfejlesztésre
  10653-12 Az egész életen át tartó tanulás                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen tanulási lehetőségeket szervezni és lebonyolítani az egész életen át tartó tanulás nemzetközi és hazai koncepcióinak megfelelően. Képes legyen felmérni a lokális szükségleteket és a megvalósításához szükséges helyi és pályázati forrásokat. Ismerje és alkalmazza a felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályokat, azok figyelembe vételével tudjon képzési koncepciót és programokat készíteni.  Tudjon költségvetést, képzési tájékoztatót és képzési dokumentumokat, a megvalósult képzésekről beszámolókat és értékeléseket, adatszolgáltatásokat készíteni. Ismerje és alkalmazza a képzések reklám eszközeit. Képes legyen képzések megvalósítására és koordinálására, ismerje az együttműködő partnerek motiválásának lehetőségeit.
  számon-kérés A záró feladat (gyakorlati): Készítsen a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő dokumentumo(ka)t (pl. képzési tájékoztató, elégedettségmérő kérdőív, vagy haladási napló, oktatói adatlap stb.) egy az oktató által meghatározott intézményben szervezett képzéshez
  10654-12 Kulturális menedzsment                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje és alkalmazza a kulturális projektek tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához szükséges ismereteket. Ismerje a projekt menedzsment alapfogalmait, tudjon reális költségeket tervezni, a szükséges és lehetséges erőforrásokat (humán, infrastrukturális, pénzügyi stb.) feltárni, forrásokat, szponzorokat keresni. Ismerje a szervezeti kommunikáció fogalmait, a produktív szervezet kommunikációjának sajátosságait, módszereit.
  számon-kérés A záró feladat (gyakorlati): Értékelje intézményének az elmúlt évben lezajlott legnagyobb projektjét a tananyagban érintett szakismeretek és az oktatók által meghatározott szempontok szerint.
  10655-12 Kulturális turizmus és fesztiválszervezés                    
  célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képes legyen együttműködést kialakítani a kulturális és turisztikai szféra között. Ismerje a kulturális turizmus fogalmait, jellemzőit, trendjeit. Értse és képes legyen elemezni a turisztikai környezetet, elkészíteni a település kulturális turizmus stratégiáját, fejlesztési programját. Ismerje a fesztiválszervezés elveit, elemeit, a fesztiválok típusait és minősítési rendszerét. Ismerje a helyi sajtó lehetőségeit és sajátosságait.  Értse a kultúra szintjeit, különböztesse meg az elitművészet, a folklór és a tömegkultúra fogalmát és sajátosságait.
  számon-kérés A záró feladat (gyakorlati): Egy szabadon választott fesztivál értékelése  meghatározott szempontok szerint

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 
Gyakorlati vizsgatevékenység  
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat és Közművelődési projektértékelés  
A vizsgafeladat: A vizsgát megelőzően elkészített és értékelt záródolgozat a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra  
     
A vizsgázók egy összetett projektleírást kapnak egy európai uniós forrásból megvalósított közművelődési és képzési tevékenységeket tartalmazó projektről. A gyakorlati feladat az, hogy megadott szempontsor alapján értékeljék a projekt folyamatát, lehetséges veszélyeit, társadalmi és közösségi hasznosulását. A feladathoz  használhatják az adott európai uniós forrással kapcsolatos pályázati kiírást és útmutatót  
     
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 90%  
     
Szóbeli vizsgatevékenység  
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása  
A vizsgafeladat: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, és a bizottság által feltett kérdések szerinti megvitatása  
     
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%  
     
A záródolgozattal kapcsolatos elvárások:  
A záródolgozatban ki kell választani egy közművelődési intézményt (amennyiben ilyen jellegű intézményben dolgozik a vizsgázó, választhatja a munkahelyét is), és jellemeznie kell az intézményt esettanulmány műfajú záródolgozatban. A záródolgozat min. 20 oldal terjedelemben, a nemzetközi szerzői és etikai jogok betartásával készüljön.  
     
A záródolgozat fő tartalmi egységei:  
–  az intézmény szervezeti stratégiája (min. 5 oldalban)  
–  az intézmény közművelődési, turizmust élénkítő és fesztivál jellegű programjainak tervezése és szervezése (min. 5 oldalban)  
–  az intézmény filozófiája és gyakorlati tevékenysége az egész életen át tartó tanulás jegyében (min. 5 oldalban)  
–  az intézmény forrásteremtési technikái, különös tekintettel a pályázati források bevonására (min. 5 oldalban)  
     
A záródolgozatot a képzést szervező intézmény által kijelölt szakértő érdemjeggyel minősíti. A záródolgozat leadási határideje a vizsgáztató intézmény által meghatározott időpont végső határideje az első vizsganap előtti 30. nap. A dolgozatot az előzetes bírálattal együtt a szakmai vizsga előtt 15 nappal a vizsgaelnök rendelkezésére kell bocsátani.